FKM OKULLARI EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş AYDINLATMA METNİ

FKM OKULLARI EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kurumlarımızın girişindeki panolarda ve www.fkmokullari.com adlı web sitemizde yayınlamak suretiyle kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız.

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla FKM OKULLARI EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Çalışan, çalışan adayı, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alıcısı, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, veli/vasi/temsilci ve ziyaretçilere ait bulunup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri: Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 • Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar: Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 • İletişim (Adres, telefon numarası, e posta adresi):

Çalışanlar için; iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

Hizmet alıcısı, tedarikçi yetkilisi ve tedarikçi çalışanı için; ürün veya hizmet alım-satım süreçlerinin yönetilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

Potansiyel hizmet alıcısı için: Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi.

Ziyaretçiler için; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi ve ziyaretçilerin yönlendirilmesi.

 • Kimlik (Ad, soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, medeni hal, nüfus cüzdanı seri numarası, anne ve baba adı):

 Çalışanlar için; iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

Hizmet alıcısı, tedarikçi yetkilisi ve tedarikçi çalışanı için; ürün veya hizmet satım-alım süreçlerinin yönetilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

Potansiyel hizmet alıcısı için: Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi.

Ziyaretçiler için; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi ve ziyaretçilerin yönlendirilmesi.

 • Mesleki deneyim (öğrenim bilgileri, sertifikalar, diplomalar vb.): Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi.
 • Özlük: Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışan adayları için başvuru süreçlerinin yürütülmesi.
 • Fiziksel mekân güvenliği (sessiz kamera görüntüleri): Fiziksel mekân güvenliğinin temini.
 • Eğitim Bilgileri (Öğrenci ders ve sınav bilgileri): Öğrenciler için, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve rekabet ortamı sağlanarak öğrenci başarısının artırılması.
 • Görsel ve işitsel kayıtlar: Eğitim ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, etkinlik, proje vb. faaliyetlerin duyurulması ve yerine getirilmesi için video ve ses kayıtlarının web sitemizde ve sosyal medya platformlarında paylaşılmasının gerekmesi.
 • Müşteri işlemi (Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b): Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal/hizmet bedeli tahsilat işlerinin yürütülmesi.
 • Pazarlama (Çerez bilgileri, alışveriş geçmişi bilgileri): Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İşlem Güvenliği (İp adresi, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri vb.): Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

 

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu aydınlatma metnine konu kişisel veriler; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifasının gerçekleştirilmesi, çalışan adaylarının başvurularının değerlendirilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sorumlusunun iş akdi ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatlerinin sağlanması amaçlarıyla yurt içinde aktarılır. Aktarılan kişisel veri grupları ve bunların aktarıldığı yerler aşağıda sıralanmıştır:

 1. Kimlik: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mali müşavir, danışman firmalar, avukat, mahkemeler ve icra daireleri, tedarikçiler
 2. İletişim Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, avukat, danışman firmalar, mahkemeler ve icra daireleri, tedarikçiler
 3. Müşteri İşlemi: Avukat, danışman firmalar, mahkemeler ve icra daireleri, tedarikçiler
 4. Mesleki deneyim: Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir
 5. Fiziksel mekân güvenliği: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 6. Özlük: Mahkemeler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 7. Görsel ve işitsel kayıtlar: Yurt içinde ve yurt dışında herkese açıktır.
 8. İşlem Güvenliği: Hissedarlar, topluluk şirketleri
 9. Pazarlama: Hissedarlar, topluluk şirketleri
 10. Sıralananlara ek olarak gerekmesi halinde, topluluk şirketlerimiz olan

Fkm Bireysel Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş.

Qitap Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Ersav İnşaat Turizm Servis Taşımacılığı Sanayi ve Ticaret A. Ş.

İsimli şirketlere esas ve yan hizmetlerin ifası ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri amacıyla kişisel verileriniz aktarılabilir. Kurumumuz, görsel ve işitsel kayıtlar başlıklı veri grubu dışında yurt dışına kişisel veri aktarımı yapmamakta, yurt içinde ise sınırlı sayıda kişi ve kurumlara bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde ve ancak gerektiği taktirde kişisel verileri aktarmaktadır. Görsel ve işitsel kayıtlar, paylaşıldıkları sosyal medya platformlarının yurt dışı merkezli olması nedeniyle teknik olarak yurt dışına aktarılmış olmaktadır.

 

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Çalışan, çalışan adayı, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alıcısı, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi ve ziyaretçilere ait kişisel veriler aşağıda belirtilen yollarla toplanmaktadır:

 1. Çalışanlara ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda belge teslim etmesi ve form doldurması yoluyla veya e-posta ve benzeri sanal yöntemlerle göndermesi yoluyla
 2. Çalışan adayının özgeçmişi, ilgili kişinin fiziksel ortamda özgeçmişini teslim etmesi veya e-posta ve benzeri sanal yöntemlerle göndermesi yoluyla
 • Tedarikçi yetkilisi ve çalışanına ait kişisel veriler belge teslim edilmesi veya e-posta ve benzeri sanal yöntemlerle gönderilmesi yoluyla
 1. Ürün veya hizmet alıcılarına ait kişisel veriler sözlü veya yazılı beyan ile otomatik olmayan yollarla
 2. Ziyaretçilere ve potansiyel ürün hizmet alıcılarına ait kişisel veriler sözlü olarak beyan edilmesi yoluyla veya ön görüşme formlarının doldurulmasıyla
 3. Kamera kaydı görüntüleri işyerinde kurulu güvenlik kameraları vasıtasıyla işlenir.
 • Görsel ve işitsel kayıtlar web sitemizde ve sosyal medya platformlarında paylaşılarak işlenir.

VIII. Kurumumuza ait çağrı merkezi, web sitesi aracılığıyla kişisel bilgiler işlenebilir.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler bu aydınlatma metninin;

 1. 2/a , 2/b ve 2/i fıkralarındaki veri kategorileri için kişiden açık rıza alınması,
 2. 2/c, 2/d, 2/e, 2/f, 2/h/ 2/ j , 2/k ve 2/l fıkralarındaki veri kategorileri için; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

III. 2/g fıkrasındaki veri kategorisi için; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

 • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri: İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 1 yıl
 • Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar: İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 • İletişim: Çalışan için iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, hizmet alıcısı için hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl/ tedarikçi yetkilisi ve çalışanı için tedarik anlaşmasının sona ermesinden itibaren 10 yıl, potansiyel hizmet alıcısı ve ziyaretçi için verinin işlenmesinden itibaren 1 yıl
 • Kimlik: Çalışan için iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, hizmet alıcısı için hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl/ tedarikçi yetkilisi ve çalışanı için tedarik anlaşmasının sona ermesinden itibaren 10 yıl, potansiyel hizmet alıcısı ve ziyaretçi için verinin işlenmesinden itibaren 1 yıl
 • Mesleki deneyim: İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 • Özlük: İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 • Fiziksel mekân güvenliği: Verinin işlenmesinden itibaren 3 ay
 • Özgeçmiş: Verinin işlenmesinden itibaren 1 yıl
 • Eğitim Bilgileri: Eğitim faaliyetinin sona ermesinden itibaren 5 yıl
 • Görsel ve işitsel kayıtlar: İşlenmesinden itibaren 5 yıl
 • Müşteri işlemi: Hukuki ilişkisinin bitiminden itibaren 10 yıl
 • İşlem güvenliği: Verinin işlenmesinden itibaren 2 yıl
 • Pazarlama: Verinin İşlenmesinden itibaren 10 yıl

 

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır. İlgili kişi veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

MADDE 7: BAŞVURU

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

KVKK kapsamındaki taleplerinizi;

 • Kurumumuza bizzat yazılı olarak teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • Sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla,

 

 • Ya da 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer başvuru yolları ile İletebilirsiniz.

Kurumumuza yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

FKM OKULLARI EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş

Adres               : Çamlıca Mahallesi Babacan Cad. No: 3 Nilüfer/Bursa

Mersis No         : 0385075270200010

Ticaret Sicil No : 94349

E Posta             : fkmokulları@gmail.com

     GÜVENLİK KAMERASI İLE GÖRÜNTÜ KAYDI ALINMASINA DAİR KATMANLI AYDINLATMA METNİ

FKM OKULLARI EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve işyerinin güvenlik kamerası ile görüntü ve ses kaydı alması faaliyetine özel olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla kurumumuz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

VERİ SORUMLUSU: FKM OKULLARI EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş

Adres    : Çamlıca Mahallesi Babacan Cad. No: 3 Nilüfer/Bursa

Mersis No: 0385075270200010

Ticaret Sicil No: 94349

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

İşyeri girişinde, bekleme salonunda, ortak alanlarda, koridorlarda güvenlik kamerası ile sessiz görüntü kaydı alınması suretiyle “görüntü kaydı” verileriniz tarafımızca, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini amacıyla işlenmektedir

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Güvenlik kamerası vasıtasıyla işlenen sessiz görüntü kaydı verileriniz, yetkili mercilerce talep edilmesi veya bu verilerin paylaşılmasının mecburi olması durumunda, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Görüntü kayıtlarınız sadece işyerinde kurulu güvenlik kameraları vasıtasıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Kişisel verilerin işyerinin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla işlenmesinin gerekli olması

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel veriler 3 ay süre ile saklanır ve süre sonunda imha edilir.

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Saygılarımızla;