Günümüz modern eğitim anlayışı olan Yapılandırmacılık Yaklaşımı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, ruhsal, sosyal gelişimini de hedefler. Okulumuzda uygulanan Rehberlik Hizmetleri, “Ergenlik Dönemi” özellikleri de dikkate alınarak öğrencinin fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, bireyin kendisini ve çevresini tanıyarak, uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesini ve kendine uygun gerçekçi planlar yapmasını hedefleyen çalışmaları kapsamaktadır. FKM Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak öğrencilerin bu dönemde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

REHBERLİK SERVİSİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Rehberlik, tamamen bir yardım hizmetidir. En genel anlamda bireyin farkındalık kazanabilmesi , kendini tanıması ve potansiyelini fark edebilmesi için sunulan bir hizmettir.

 • Öğrenci Görüşmeleri

 • Veli Görüşmeleri

 • Öğretmen Görüşmeleri

 • Sunum ve Seminerler

 • Danışman Öğretmenlik Uygulaması

 • Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisi Çalışmaları

 • Projeler

Öğrenci Görüşmeleri

1- Bireysel Görüşmeler:

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için ölçek, test ve envanterler uygulanır. Öğrencinin ders başarı takibi, başarısızlık nedenlerinin belirlenmesi, sosyal ilişkileri sürdürebilme becerileri, yeni koşullara uyum süreci, çatışma nedenleri ve çatışma çözme becerileri, sosyal ve duygusal gelişiminin desteklenmesi gibi konularda gerekli çalışmalar yapılır.

Bireysel görüşmeler;

 • Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla,
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından uygulanan envanter, test vb. uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla,
 • Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini belirlemeye yönelik ölçek, test ve envanterler uygulanır.

2- Grup Görüşmeleri

 • Okula yeni gelen öğrenciler için oryantasyon sağlamaya yönelik grup görüşmeleri,

 • Ders başarısı düşük öğrencilerle yapılan grup görüşmeleri (“verimli ders çalışma yolları” merkezli görüşmeler),

 • Uyum sorunu yaşayan öğrencilerle yapılan grup görüşmeleri,

 • Benzer sorunlar yaşayan öğrencilerle bir araya gelerek gerçekleştirilen grup rehberliği çalışmaları,

 • Kişiler arası iletişimde bireyin kendi varlığını diğerinden ayırt edebilmesine yardımcı olma,

 • Sınıf içi arkadaşların birbirleriyle yaşadığı problemlerin çözümü çalışmaları vb. gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Veli Görüşmeleri

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

 • Öğrencilerimizin kişisel-gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum-davranışları, öğretmen ve arkadaş ilişkileri ve aile içi ilişkileri gibi konularda bireysel görüşmeler yapılır.

 • Öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerine uygun olarak; velilerimizi bilgilendirmek amacıyla ergenlik dönemi özellikleri, iletişim, stres yönetimi ve eğitim sistemi içinde yer alan konularla ilgili dokümanlar hazırlanır.

 • İletişim becerileri, ergenlik dönemi özellikleri, sınav sistemi, sınav kaygısı gibi konularda seminerler düzenlenir.

 • Uyum sorunu ve farklı durumlarda bireysel problem yaşayan öğrencilerin velileriyle görüşmek, problemin çözümünde işbirliği yapmak.

Öğretmen Görüşmeleri

Rehberlik Servisi, ders öğretmeleri ile rehberlik merkezli toplantılar yaparak sınıfta karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları hakkında görüşmeler yapmaktadır. Öğrenci odaklı toplantılar yapılarak tüm öğrenciler hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşulup değerlendirmeler yapılmaktadır.  Ayrıca ihtiyaç dahilinde sınıf ve branş öğretmenleriyle bireysel görüşmeler de yapılmaktadır.

Seminerler

Psikolojik danışmanlığın en önemli amaçlarından biri de insanlarda farkındalık oluşturmak, kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmaktır.  Bu amaç doğrultusunda yıl içerisinde öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Seminerler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

1- Öğrenciye Yönelik Seminer Çalışmaları:

Öğrencilerle yapılan seminer çalışmaları, farkındalık kazanmalarının yanı sıra öğrencilerin ihtiyacı olduğu konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sorun yaşadıkları konuya yönelik öğrencilere destek sağlayabilmek amacıyla yapılır. Seminerler sadece bulunulduğu zamana odaklı olmayıp öğrencileri yaşama hazırlamayı da hedeflemektedir.

2- Velilere Yönelik Seminer Çalışmaları:

Velilerle yapılan seminer çalışmaları, farkındalık kazanmalarının yanı sıra öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemini göz önünde bulundurarak öğrencileri anlama konusunda farklı bakış açıları kazandırmaktır.

Sunum ve Seminer Çalışmalarından Örnekler;

 • Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT)  İle İlgili

 • Hedef/Amaç ve Motivasyon

 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri

 • Test Çözme Teknikleri

 • Sınav Kaygısı ve Kaygıyla Baş etme Yöntemleri

 • Zaman Yönetimi

 • Meslek Seçimi

 • Üst Öğrenim Kurumlarının Tanıtımı

 • Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Sorunlarla Başa çıkabilme

 • Aile İçi İletişim

 • Okul Başarısında Ailenin Rolü

Danışman Öğretmenlik Uygulaması

Okulumuzda öğrencilerimizin yaptıkları çalışmaları daha yakından takip etmek, motivasyonlarını arttırmak, başarılarını yükseltmek ve velileri süreç içinde daha aktif hale getirmek için lise öğrencilerine yönelik  danışman öğretmenlik sistemi”  uygulanmaktadır. Bu projenin uygulanması ile Danışman Öğretmen;

 • Öğrencilerin ahlaki gelişimine katkıda bulunmayı,

 • Öğrencilerin kendi öğrenme stiline uygun yöntemini belirleyerek okul başarısını arttırmayı,

 • Öğrencilerin TYT-LYS çalışmalarını düzenli takip etmeyi,

 • Öğrencilerin hedef belirlemelerine yardımcı olmayı,

 • Öğrencilerin belirledikleri hedefe yönelik harekete geçebilmesini,

 • Öğrencilerin programlı ve disiplinli çalışmalarını sağlamayı,

 • Öğrencilerin öğretmenlerle olan diyaloglarını geliştirmelerine destek vermeyi,

 • Öğrencilerin okulla birlikte çalışmalarını sağlamayı,

 • Öğrenci-veli-öğretmen-yönetim ilişkisini güçlendirmeyi,

 • Öğrencilerin TYT-LYS’ de en yüksek başarıyı yakalamalarını sağlamak için çalışmalarda bulunur.

Danışmanlık Süreci Nasıl İşler?

 • Her öğrenci için bir dosya oluşturur.
 • Öğrenci ile yapılacak görüşmelerin hangi sıklıkla ve hangi günlerde yapılacağı öğrenci ile birlikte belirlenir. (En az iki haftada bir kez olmak üzere)
 • Görüşmeler 10-15 dakikadır.
 • Öğrencinin program çerçevesinde çalışıp çalışmadığı takip edilir.
 • Öğrencinin devamsızlık durumu takip edilir.
 • Ailenin bilgisi ve koordinasyonu önemlidir. Ayda iki kez olmak üzere aileler aranarak bilgi paylaşımında bulunulur.
 • Yapılan çalışmalar aylık olarak okul idaresine sunulur.
 • Rehberlik servisi ile her hafta görüşmelerde bulunarak öğrencilerin durumu ve gelişimi değerlendirilir.
 • Sınav kaygısı, stres yönetimi gibi konular “kaygı ve stres yüksek düzeyde ise” rehber öğretmene yönlendirilir.
 • Bir psikolog tarafından çalışılması gereken konularda uzmana yönlendirilir.

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisi

Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatında belirtildiği üzere okulumuzda da “Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, millî ve manevî değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması” amaçlanarak okul meclis seçimi çalışmaları yapılmaktadır.

Projeler

Öğrencilerimizin okul hayatları kadar sosyal hayatlarına da olumlu etkilerde bulunmak amacıyla, öğrenci ve veli katılımını sağlama hedefli aile içi iletişim, teknolojiyi doğru kullanma vb. projeler gerçekleştirmekteyiz.